Annabiinu Xiisanu

Annabinu xibaarun terinka yere :

- Joppaye ( Alla ga da duna taga moxo be, Adama do Awa, annabi Ibrahima, Annabi Isaaxa, Annabi Yaxuba a do Annabi Yuusufu.

Kinbakkanqannen/kinxennanxannen di

- Annabi Muusa Xibaare.

Kinxennanxannen di

- Annabi Yuusawu.

Kinxennanxannen di

- Annabi Samuweli.

Kinbakkanqannen di

- Annabi Yuunusu.

Kinbakkanqannen/kinxennanxannen di

- Annabi Issa (Injili nan giri Macce).

Kinxennanxannen di

- Isa Alimasiiwun Faarun Ɲangollu.

Kinxennanxannen di

Partager