Terinka: Joppaye, kinbakkanqannen di

Ku ni sooranu beenu ga giri Tawureeta, kitaabi fanan ŋa, a toxo ga ni 'Joppaye'.  I wuti kinbakkanqannen di.

 • Tawureeta: Joppaye, loraqe, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 1, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 2, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 3, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 4, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 5ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 6ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 7ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 8ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 9ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 10ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 11ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 12ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 13ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 14ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 15ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 16ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 17ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 18ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 19ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 20ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 21, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 22ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 23ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 24ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 25ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 26ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 27ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 28ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 29ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 30ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 31ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 32ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 33ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 34ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 35ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 36ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 37ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 38ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 39ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 40ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 41ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 42ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 43ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 44ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 45ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 46ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 48ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 49ndi, Kinbakkanqannen di

 • Tawureeta: Joppaye, soora 50ndi, Kinbakkanqannen di