Terinka: Joppaye, kinbakkanqannen di

Ku ni sooranu beenu ga giri Tawureeta, kitaabi fanan ŋa, a toxo ga ni 'Joppaye'.  I wuti kinbakkanqannen di.

Thumbnail image
Partager