Taalinu, gunan deppu do dangumaanu

Xa tiigi natalinun kanma na kitaabun gaayi bakka