Terinka: Joppaye, kinxennanxanne

Ku ni sooranu beenu ga giri Tawureeta, kitaabi fanan ŋa, a toxo ga ni 'Joppaye'.  I wuti kinxennanxannen ŋa.

 
Thumbnail image
Partager