Kootaragandu

Yere ni kootaragandu beenu gaa siinu danginto dantanto wuttu.  I safe sooninkanxanne, faransenxanne a do banbaranxanne.

 
Partager