Xiisaanu

Xa tiigi natalinun kanma na kitaabun gaayi bakka

Siisaaxon do Janxan Xiisa : Tagaaxun joppeyen xiisan ya ni, a do maraana xaxacce yogo d’i gidanyaxarinrenme (Siisaaxon do Janqa) A kite Saako Banjugu Sunbunu ya maxa.
Regarder
184 KB

Siisaaxon do Janxan Xiisa : Tagaaxun joppeyen xiisan ya ni, a do maraana xaxacce yogo d’i gidanyaxarinrenme (Siisaaxon do Janqa) A kite Saako Banjugu Sunbunu ya maxa.

Partager