Terinka: Samuyeli fana, kinbakkanxanne

Ku ni sooranu beenu ga giri annabi Samuyeli kitaabi hanan di. An na tunka Sawulu do annabi Dawuda xibaarun kita yere.

Ku sooranu wuti kinbakkanxannen di.