Terinka: Samuyeli fana, kinbakkanxanne

Ku ni sooranu beenu ga giri annabi Samuyeli kitaabi hanan di. An na tunka Sawulu do annabi Dawuda xibaarun kita yere.

Ku sooranu wuti kinbakkanxannen di.

Thumbnail image
Partager