Terinka: Annabi Muusa xibaare

Sugandimexo ya ni bakka Tawureeta yi, a gaa Muusa bireyen wasana, kafiini a do Firawunan naxan xibaaren ŋa. Ken do Banisirayilanko waranden ŋa bakka Misiranko maxa, a do i ga da tannaxate (40) siine be ɲa gunjuran ŋa, ken do sariya be ga kini annabi Muusa yi.

Thumbnail image
Partager