Asawan - Fier de la langue soninké

Kootaragandu

Yere ni kootaragandu beenu gaa siinu danginto dantanto wuttu. I safe sooninkanxanne, faransenxanne a do banbaranxanne.