Asawan - Fier de la langue soninké

Taalinu, gunan deppu do dangumaanu